چشم انداز بیمارستان

چشم انداز بیمارستان

دور نما - منظر - آرمان - آینده متصور و آینده مطلوب

ماموریت بیمارستان

ماموریت بیمارستان

رسالت - فلسفه وجودی - اهداف بنیادین - مقصود اصلی

ارزش های بیمارستان

ارزش های بیمارستان

ایدئولوژی ها - باید و نبایدها

تصویربرداری عدل

بخش تصویربرداری شامل واحدهای رادیولوژی عمومی، سونوگرافی، سی تی اسکن، MRI می‌باشد. رادیوگرافی های تخصصی مجهز به سیسستم دیجیتال است. تصاویر گرفته شده از بیمار به كمك امكانات نرم افزاریPost Processing روی CD منتقل شده و روی فیلمهای Single Side چاپ می شود.

آزمایشگاه عدل

شامل بخش های هماتولوژی، ایمنولوژی (هورمون شناسی ، ایمنولوژی وسرولوژی وغربالگری جنین)، بیوشیمی، میکروب شناسی (باکتری شناسی، انگل شناسی و پذیرش درسه شیفت کاری بصورت شبانه روزی می باشد.

اکوکاردیوگرافی عدل

اکوکاردیوگرافی یکی از روش ‌های تشخیصی دقیق برای بررسی بیماری ‌های قلبی است. در اکوکاردیوگرافی داپلر می ‌توان سرعت خونی که بین حفرات قلبی و در شریان‌ های بزرگ جریان دارد را نیز مشخص کرد.

هیأت امنا

دکتر مرضیه وحید دستجردی رئیس هیات امنا

دکتر افشین شیخوند رئیس بیمارستان دادگستری

دکتر نصرالله ابراهیمی مدیر کل رفاه و سلامت قوه قضاییه

دکتر حسین صمدی نیا رئیس بیمارستان بقیه الله

آقای دکتر رضا سعیدی رئیس بیمارستان عدل

دکتر عباس مسجدی رئیس سازمان نظام پزشکی

دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خدمات پزشکی

24 ساعته

خدمات پاراکلینیک بیمارستان عدل