FA

زایمان

تغذیه و بارداری

ﻓﻴﺒﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪاﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺳﺎزي ﺑﺪن از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ . در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮاي ﻓﻴﺒﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن اﺳﺖ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ .

۱۴۰۰ يکشنبه ۳۱ مرداد
1609 بازدید
دریافت فایل مشاهده بیشتر
رشد و تکامل جنین

دوران بعد از زایمان از زمان خاتمه زایمان شروع می شود و تا زمانیکه تغییرات ایجاد شده در بدن در اثر حاملگی به فرم قبلی خود برگردد ادامه می یابد. این روز طول می کشد. همچنین 40روز بطور معمول استراحت روزانه شما باید در حد نیازتان باشد و بهتر است از روزهای اول کارهای ابتدایی نوزاد را خودتان شخصاً انجام دهید.

۱۴۰۱ سه شنبه ۱۰ آبان
707 بازدید
مشاهده بیشتر
مراقبتهای بعد زایمان

پمفلت آموزشی مراقبت بعد زایمان طبیعی در فایل ذیل قرار داده شده است لطفا آن را دانلود بفرمایید.

۱۴۰۱ سه شنبه ۱۰ آبان
678 بازدید
دریافت فایل مشاهده بیشتر
مراقبت های دوران بارداری

راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻦ و روان وﺟﻮد دارد و ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻓﻜﺮى و روﺣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺎدر در دوران ﺑﺎردارى دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روﺣﻲ و ﺧﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺴﺎس و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه و دﭼﺎر ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى دو ﮔﺎﻧﻪ اى ﻣﻲ ﮔﺮدد.

۱۴۰۱ سه شنبه ۱۰ آبان
872 بازدید
دریافت فایل مشاهده بیشتر
نوزاد نارس متولد شده

مادر عزیز چنانچه نوزادتان نارس متولد شده موارد زیر مطالعه و حتی الامکان رعایت فرمایید:

۱۴۰۱ سه شنبه ۱۰ آبان
683 بازدید
دریافت فایل مشاهده بیشتر
روزهای پس از زایمان طبیعی

روزهای بعد از زایمان، روزهای شریی ی ن است. نه ماه انتظار به پایان رسیده و خانوادۀ شما با حضور یک نوزا د، کمی متفاوت شده است .در این مطلب میتوانید با مراقب تهای بهداش ی ن پس از زایمان، خودمراقب ی نهای لازم در خانه و موارد نیازمند تماس با پزشک پس از زایما ن آشنا شوید.

۱۴۰۱ سه شنبه ۱۰ آبان
655 بازدید
دریافت فایل مشاهده بیشتر