FA
Cat Lab

Cat Lab

این بیمارستان آماده ارائه خدمات به بیماران قلبی می باشد. و دارای بخشهای آنژیوگرافی CAT-LAB، مراقبتهای ویژه قلبیCCU و مراقبتهای ویژه جراحی قلبICU OH و POST CAT و اتاق عمل باز می باشد. آنژیوگرافی در طبقه اول و شامل اتاق آنژیوگرافی، ریکاوری، و POST CAT و اتاق آمادگی بیماران می باشد آنژیوگرافی این بیمارستان دارای مجهزترین و بروزترین دستگاههای آنژیوگرافی که دارای قابلیت آنژیوگرافی قلب، پریفرال، و مغز است. بخش POST CAT دارای شش تخت می باشد.