FA
بیمه های طرف قرارداد( در حال بروزرساني)

بیمه های طرف قرارداد( در حال بروزرساني)

برای مراجعین محترم، تعرفه های مورد استفاده در این بیمارستان خصوصی می باشد.

بیمه های تکمیلی در بیمارستان فوق تخصصی عدل: