FA
لیست تلفن های داخلی

لیست تلفن های داخلی

نام واحد

داخلی

نام واحد

داخلی

تاسیسات
1625
دفتر ریاست
1006
درمانگاه
2524
مدیر امور مالی
1103
دفتر پرستاری
2002
حسابداری
1104-1105-1106
حفاظت
1297
بهداشت محیط
1204
تصویربرداری
1610
مهمانداری
1313
اورژانس
1607
فناوری اطلاعات
1115
دبیرخانه
1007
اسکوپی
1131
تجهیزات پزشکی
1294
آنژیوگرافی
1132
اتاق عمل
1139-1140
انبار
1260
بخش جراحی
2307
VIP
1530
تغذیه
1235
پذیرش و ترخیص
1501
منابع انسانی
1011-1012
داروخانه
1507-1505-1506
CCU
1208-1209-1210
دفتر بهبود کیفیت
1302
بلوک زایمان
1214-1212-1211
آزمایشگاه
1524
NICU 1216-1214
مدارک پزشکی
1289
آموزش و پژوهش 1007
تدارکات
1308
شیمی درمانی 1222-1223
دفتر بسیج
1291
 خدمات 1301
ICU
1228-1229
 

دریافت فایل