FA

اطلاع رساني جهت استحضار پزشكان

چکیده

كارگاه احياي پيشرفته اطفال:شروع ثبت نام ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1402/05/25

۱۴۰۲ يکشنبه ۲۹ مرداد
373 بازدید
اطلاع رساني جهت استحضار پزشكان

كارگاه احياي پيشرفته اطفال:

كارگاه آموزشي مذكور در سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با شناسه 201021 تعريف شده است

از ساعت 12 روز چهارشنبه در تاريخ 1402/05/25 شروع به ثبت نام شود پزشكان محترم در صورت ثبت نام در سامانه آموزش مداوم به شركت در كارگاه مذكور مي باشند

ircme.ir: آدرس 

دریافت فایل