FA
كمك به شيرخواراني كه قادربه تغذيه مستقيم از پستان مادر نيستند

كمك به شيرخواراني كه قادربه تغذيه مستقيم از پستان مادر نيستند

 چرادوشیدن دستی بهتراست وبایدمادربیاموزد:دست همیشه موجوداست-خراب نمی شود-نمی شکند-وسیله وبرق وباطري  وغیره نمیخواهد-هنگامی که مادرتجربه کسب کرد موثرتروسریعتر از روشهای دیگراست مادران احساس دست روی   پستان براحساس پلاستیک راترجیح می دهندویابرصدای شیردوش ترجیح می دهند.ایجادجهش شیراحتمال انتقال عفونت کمترمی شود.کاهش خطرآلودگی-ملایمترازشیردوش است بخصوص اگرنوک دردناک باشدبرای رفع احتقان ونرم کردن ارئولسدیم بیشتربرای زیر30هفتهبادوشيدن دستي اگر قسمتهايي تخليه نشده است ياانسدادي وجود داردتشخيص داده مي شود دردهان شیرخوارپرولاکتین بیشترازشیردوش تکی ولی کمترازدوبل5-10دقیقه شیردوش سپس دستی