FA
مراقبت ویژه برای تغذیه از سینه مادر و شیردهی

مراقبت ویژه برای تغذیه از سینه مادر و شیردهی

 

موارد مراقبت ویژه برای تغذیه از سینه مادر وشیردهی :1-ريسك فاكتورهاي مادري شيرسازي2-جدايي مادرشيرخوار3-محتاج شيردوش شدن مادر

دریافت فایل