FA
برنامه خدمات پاراکلینیک بیمارستان

برنامه خدمات پاراکلینیک بیمارستان

واحدهای پاراکلینیکی

روزهای کاری

ساعت کاری

شماره تماس

داروخانه

همه روزه

شبانه روزی

داخلی داروخانه

1507

داخلی آزمایشگاه

1524

 

داخلی  تصویربرداری

1610

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه

همه روزه

شبانه روزی

تصویربرداری

CT SCAN

شنبه الی پنجشنبه

19 - 7:30

MRI

شنبه الی پنجشنبه

19 - 7:30

رادیولوژی

همه روزه

 

19 - 7:30

فلوروسکوپی(هیستروسالپنگوگرافی)

همه روزه

19 - 7:30

سونوگرافی

شنبه

19 -7:30