FA
پروتکل تشخیصی و درمانی بیماریMS

پروتکل تشخیصی و درمانی بیماریMS

بیماری ام اس یک التهاب مزمن سیستم عصبی مرکزی است که عمدتا افراد جوان 20تا 45 ساله را درگیر می نماید. این بیماری یکی از شایعترین علل ناتوانی در افراد جوان بوده و تاثیرات زیادی بر کیفیت زندگی فردی و اجتماعی فرد مبتلا می گذارد.

هزینه های کنترل حملات و پیشگیری از عودهای مجدد بار زیادی را بر اقتصاد خانواده و جامعه تحمیل می نماید. شیوع بیماری در نقاط مختلف جهان متفاوت بوده و در برخی از مناطق اروپای غربی و شمال آمریکا، بروز و شیوع بیش از سایر نقاط جهان می باشد به طوری که میانگین شیوه بیماری ms  برابر 112 نفر به ازای هر 100 هزار نفر و میانگین بروز بیماری 5/2 نفر به ازای 100 هزار نفر جمعیت می باشد. طی سه دهه اخیر شیوع ام اس در کشور ما و به خصوص در مناطق شهری رو به افزایش بوده و مناطق بسیاری در کشور از شیوع متوسط تا بالا برخوردار می باشند.   

اهمیت کنترل بیماری ، درگیری جوانان و شیوع متوسط تا بالا، لزوم یکسان سازی، راهکارهای تشخیصی و درمانی، را در کشور چند برابر نموده و موجب صرفه جویی در هزینه های درمانی بیماران می گردد.

  

دریافت فایل