FA
راهنمای ملی مراقبت خون

راهنمای ملی مراقبت خون

اهداف اين مجموعه عبارتند از:
- تهيه راهنما جهت استفاده بهينه و درمان صحيح بيماران نيازمند به تزريق فرآورده هاي خون
- حفظ سلامت بيماران در استفاده از فرآورده هاي سالم مطابق با معيارهاي استاندارد بين المللي
- استفاده از راهنماي ملي در نمونه گيري هاي قبل از تزريق، مقدار تزريق خون، نحوة درخواست، تهيه و
مصرف اين فرآورده ها بر اساس استانداردهاي موجود
-  در جهت ساماندهی روند تزریق خون نحوه برخورد و درمان مناسب با عوارض تزريق فرآورد ه هاي خون

- بهينه سازي استفاده از تكنولوژي اطلاعات
- توصيه در جهت استفاده از كد ملي در روند تزريق خون جهت پ يگيري موارد مورد نياز

برای مطالعه بیشتر می توانید کتاب ضمیمه شده را دانلود و مطالعه نمائید.

دریافت فایل