FA
 راهنمای اخلاق در همه گیری بیماریهای عفونی

راهنمای اخلاق در همه گیری بیماریهای عفونی

نظام سلامت کشورها و در خط مقدم آن کادر پزشکی در زمان همه گیری بیماریهای عفونی همواره با آزمونی بزرگ و خطیر و گاه تاریخی رو به رو می شود. نحوه مواجه با این نوع امتحانهای بزرگ عیار جنبه های مختلف نظام سلامت مختلف نظام را از جمله در زمینه اخلاق حرفه ای می سنجد و ترازی برای سالها و دهه های بعد از آن ایجاد می کند. در این چنین مواردی است که حرفه مندان پزشکی از پزشکان و و پرستاران و مدیران تا سایر سطوح ارایه خدمت فرصت می یابند که دین خود را به کسوت و جایگاه تاریخی و با ارزش این حرفه مقدس ادا کنند و با اولویت دادن به منافع و با اولویت دادن به منافع و مصالح بیماران بیماران، ضمن پذیرش درجات مختلفی از خطر خیرخواهانه و شرافتمندانه به تکالیف اخلاقی خود عمل کنند.شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این راهنمای اخلاقی را که با همکاری مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و گروه اخلاق پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. به عنوان الزامات اخلاقی در همه گیری بیماریهای عفونی پیشنهاد می کندو ذی نفعان این راهنما را به رعایت الزامات مربوط به خود در این راهنما دعوت می نمایند. در ادامه فایل کامل مربوطه پیوست شده است.

دریافت فایل