FA
بیمه های طرف قرارداد( در حال بروزرساني)

بیمه های طرف قرارداد( در حال بروزرساني)

برای مراجعین محترم، تعرفه های مورد استفاده در این بیمارستان عمومي غير دولتی است.

بیمه های تکمیلی در بیمارستان فوق تخصصی عدل: