FA
بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد

برای مراجعین محترم، تعرفه های مورد استفاده در این بیمارستان دولتی است.