FA
راهنمای ترخیص بیماران بستری

راهنمای ترخیص بیماران بستری

1-ثبت تراکنش های مالی هر پرونده بر اساس خدمات ارائه شده در صورتحساب بیمار

2-بررسی خدمات ثبت شده در پرونده توسط واحدهای دیگر ( آزمایشگاه ، اتاق عمل و ...)

3-بررسی نهایی صحت و سقم صورتحساب بیمار

4-مشخص شدن مبلغ نهایی صورتحساب بیمار

5-صدور برگه خروج بیمار