FA
گروه جراحی عمومی

گروه جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی:

دکتر مهدی سلمانی مقدم: شنبه  تا پنج شنبه 16-14

دکتر احمد شیرین زاده: یکشنبه  11-9

آقای دکتر کامران هداوند میرزایی: دوشنبه 10-8