FA
گروه  مغز و اعصاب

گروه مغز و اعصاب

 

 متخصص داخلی مغز و اعصاب:

 

خانم دکتر هیوا امجدی: دوشنبه 13-12

 

متخصص جراحی مغز و اعصاب:

 

آقای دکتر فرزاد باطنی: سه شنبه  13-12

آقای دکتر مرتضی فقیه جویباری: چهارشنبه 10-8