FA
گروه  مغز و اعصاب

گروه مغز و اعصاب

متخصص جراحی مغز و اعصاب:

آقای دکتر مرتضی فقیه جویباری: چهارشنبه 10-8

آقای دکتر باطنی: سه شنبه ها: 13-12