FA
گروه  مغز و اعصاب

گروه مغز و اعصاب

متخصص جراحی مغز و اعصاب:

آقای دکتر فرزاد باطنی: سه شنبه  13-12

آقای دکتر مرتضی فقیه جویباری: چهارشنبه 10-8