FA
راهنمای طبابت بالینی

راهنمای طبابت بالینی

براساس شواهد معتبر هزینه- اثربخش ترین مداخلات در بین مراقبتهای سلامتی، مداخلات پیشگیرانه هستند. هر چه در ابتدائی ترین مراحل از سیر طبیعی بیماریها آنها تشخیص داده شده و مداخلات تناسب برای بیماران ارائه شود. با هزینه ای کمتر و پیامدهایی بهتر به سرانجام خواهد رسید. اگر هنوز بیماری در فرد ایجاد نشده باشد، با مداخله موثر در عوامل خطر بیماریهامیتوان از بروز آنها جلوگیری کرد.این مداخلات در عوامل خطر بیولوژیک و رفتاری بروز، بیماریها، می تواند به نحو موثری مانع از رخداد بیماریها شده و یا حداقل بروز بیماری را به تعویق بیاندازد و تقریبا در تمام موارد شدت بیماری در این حالت کمتر از مواردی است که مداخلات مربوطه را دریافت نکرده اند. ارائه این مداخلات بسیار مقرون به صرفه بوده و می تواند از بار بیماریها و هزینه های هنگفت بستری و درمان به طور قابل توجهی بکاهد. ارائه این مراقبتها در تخصص پزشکی اجتماعی فرصت استثنائی برای نظام سلامت جهت کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی را فراهم خواهد کرد.

ارائه مشاوره ها به صورت گروهی برای مجموعه افراد دو تا هشت نفره، در مواردی که براساس شواهد اندیکاسیون آنها به اثبات رسیده است، براساس سن و جنس به طور اختصاصی می تواند در ارتقای سلامت جامعه نقش کلیدی ارائه کند. این مراقبتها در بخش دولتی و خصوصی و در قالب خدمات سرپائی در مراکز مختلف قابل ارائه می باشند.    

دریافت فایل