FA
راهنمای تزریق خون

راهنمای تزریق خون

توسعه جوامع و گسترش نظامهای سلامت، به ویژه در در دو سده اخیر و نیز گسترش علوم پزشکی در جهان موجب شده است که تقریبا تمام کشورها به منظور براورده شده نیازهای سلامت محور خود به تدوین راهنماهای بالینی در راستاری ارتقای سطح کیفی و کمی ارائه خدمت و همچنین تدوین سیاستهای کلان در چارچوب استقرار پزشکی مبتنی بر بر شواهد گام بردارند. از سویی ضرورت تعیین حدود و ثغور اختیارات دانش آموختگان حرف مختلف پزشکی و استاندارد فضای فیزیکی و فرایند های ارائه خدمات سبب شد تا تدوین شناسنامه های مرتبط به منظور افزایش ایمنی، اثربخشی، و هزینه اثر بخشی در دستور کار وزارت متبوع قرار گیرد.

اندازه گیری کیفیت برای جلب اطمینان و حصول رضایت آحاد جامعه، قضاوت در زمینه عملکردها ، تامین و مدیریت مصرف منابع محدود نیازمند تدوین چنین راهنماهایی می باشد. این مهم همچنین به سیاستگذاران نیز کمک خواهد نمود تا به طور نظام مند به توسعه و پایش خدمات اقدام نموده و از این طریق انان را به اهدافی که نسبت به ارائه خدمات و مراقبتهای سلامت دارند نائل نماید تا به بهترین شکل به نیازهای مردم و جامعه پاسخ دهند. علاوه بر تدوین راهنماها نظارت بر رعایت آنها نیز حائز اهمیت می باشد. و می تواند موجب افزایش کیفیت و بهره وری نظام ارائه خدمات سلامت گردد.

در ادامه این بخش فایلی جهت راهنمای تزریق خون به پیوست قرار داده شده است. 

دریافت فایل