FA
گروه  داخلی

گروه داخلی

متخصص داخلی

آقای دکتربهمن وثوقی: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 12-8/30

آقای دکتر پرویز اردونی: شنبه ساعت 16-14 ، دوشنبه 16-15، چهارشنبه: 16-14

خانم دکتر سعیده جهان بانی: یکشنبه 17-15، سه شنبه: 16-14

دکتر مهدی امیری: یکشنبه ساعت 13-11