FA
گروه  داخلی

گروه داخلی

متخصص داخلی

آقای دکتربهمن وثوقی: شنبه، سه شنبه، چهار شنبه ساعت 12-8/30

خانم دکتر سعیده جهان بانی: دو شنبه: 12-10