FA

دیابت و بارداری

چکیده

اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻳــﻚ ﻫﻮرﻣــﻮن دروﻧــﺰاد (ﻃﺒﻴﻌــﻲ) اﺳــﺖ ﻛــﻪ در ﻃــﻮل ﺷــﺒﺎﻧﻪ روز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

۱۴۰۰ شنبه ۲۲ خرداد
110 بازدید
دیابت و بارداری

اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻳــﻚ ﻫﻮرﻣــﻮن دروﻧــﺰاد (ﻃﺒﻴﻌــﻲ) اﺳــﺖ ﻛــﻪ در ﻃــﻮل ﺷــﺒﺎﻧﻪ روز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﭼﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﻴﺎز دارم؟

اﻳﻦ دارو، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻚ ﺷﻤﺎ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺮف ﻏﺬا، ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﻗﻨـﺪ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ را در ﻣﺤﺪوده ى ﻧﺮﻣﺎل ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ.

 

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻳﺎﺑﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، در ﺻـﻮرت ﻋﺪم ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺘﻌـﺪدى از ﺟﻤﻠـﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒﻲ- ﻋﺮوﻗﻲ، ﻛﻠﻴﻮى و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.

اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟

اﻳﻦ دارو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ دروﻧﺰاد ( اﻧﺪوژن) ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎى اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎى ﻫـﺪف (ﻛﺒـﺪ، ﻋﻀﻼت اﺳﻜﻠﺘﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ) ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ داروﻳﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

اﻳﻦ دارو ﻓﺮواده ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت در ﺑﺎزار داروﻳﻲ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳﺖ: وﻳﺎل ﻫﺎى اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﻗﻠﻢ ﻫﺎى آﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻓـﺮم ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﻳﺮ ﺟﻠﺪى ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺑﺎزار داروﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؟

اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮﻳﻊ اﻻﺛﺮ ﺷﺎﻣﻞ آﺳﭙﺎرت و ﮔﻠـﻮﻟﻴﺰﻳﻦ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗﻠـﻢ ﻫﺎى آﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

Insulin Aspart (Novorapid®) 100 IU/ml (3 ml)

Insulin Glulisine (Apidra®) 100 IU/ml (3 ml)

اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﺛﺮ ﺷﻤﺎل اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ رﮔﻮﻻر ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻳـﺎل ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

100 IU/ml (10ml) Insulin Regular: Vial (Crystal®, Insulin R®)

اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺛﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ NPH ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت وﻳـﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

100 IU/ml (10 Insulin NPH: (Isophane®) vial ml)

اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻻﺛﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻼرژن و دﺗﻴﻤﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻠﻢ ﻫـﺎى آﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

100 100 IU/ml (3 ml), Pen Insulin Glargine: IU/ml (3 ml) (Lantus®, Solostar®)

100 100 IU/ml (3 ml), Pen Insulin Detemir IU/ml (3 ml) (Levemir®)

اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻪ ﺣﺎوى اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺛﺮ و ﻛﻮﺗﺎه اﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

®nilusnaL) Insulin   Biphasic   Isophane:

100 IU/ml (10 ml) 70/30

اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻣﺨﻠـﻮط ٧٠% اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ NPH و ٣٠% اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ رﮔـﻮﻻر اﺳﺖ.

100  Insulin  Aspart  +  Aspart  Protamine:

UI/ml (3 ml) (Novomix®)

ﻣﺤﺘـﻮاى ﺷـﻴﺮى رﻧـﮓ آن ﺣــﺎوى ٧٠% آﺳـﭙﺎرت ﻛﺮﻳﺴـﺘﺎل ﺷـﺪه ﺑــﺎ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ و ٣٠% آﺳﭙﺎرت ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪارى اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﻗﻠﻢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀـﺎ در ﻳﺨﭽـﺎل و ﭘـﺲ از ﺑﺎزﺷﺪن ، در ﻃﻮل ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﺪت ٢٨ روز در دﻣﺎى اﺗﺎق ﺑﻪ دور از ﻧﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪارى اﺳـﺖ. در ﺻـﻮرت ﻧﮕﻬـﺪارى در ﻳﺨﭽـﺎل ﺑﺎﻳـﺪ ﻗﺒـﻞ از ﻣﺼﺮف ﻣﺪﺗﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون از ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﻢ دﻣـﺎ ﺷﻮد. ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﻮر، ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳـﺪ درﭘـﻮش ﻗﻠـﻢ را ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ دارد.

وﻳﺎل ﻫﺎى اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺲ از ﺑـﺎز ﺷـﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت ١ ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﻞ ﻫﺎى ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟

ﻣﺤﻞﻫﺎى ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ ﺷـﺎﻣﻞ ﻗﺴـﻤﺖﻫﺎى ﺟﻠـﻮﻳﻲ و ﻛﻨـﺎرى ران، ﺷﻜﻢ (ﻣﺤﺪوده ٥ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮى اﻃﺮاف ﻧـﺎف) و ﻗﺴـﻤﺖ ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ ﺑـﺎزو و ﺑﺎﺳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺰرﻳﻖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ داﺷـﺘﻦ ﺟـﺬب ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ارﺟﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﺳﺮﻧﮓﻫﺎى اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ١ ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘـﺮى ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻣﻌـﺎدل ١٠٠ واﺣﺪ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﻫـﺮ ﺳـﺮﻧﮓ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ ﺑـﻪ ٥٠ ﻗﺴـﻤﺖ

ﻣﺴﺎوى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ. (ﻫـﺮ ﺧـﻂ روى ﺳـﺮﻧﮓ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ٢ واﺣﺪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)، ﻗﻄﺮ ﺳﺮﺳﻮزن ﺳـﺮﻧﮓﻫﺎى اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ G -٢٨ ٣١ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮﺟﻠﺪى ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑـﺎ دو اﻧﮕﺸـﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و ﺳﺮﺳﻮزن ﺑﺎ زاوﻳﻪ ٩٠ درﺟﻪ وارد ﻣﺮﻛﺰ اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﻲﺷـﻮد. ﺳـﭙﺲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه رﻫﺎﺷﺪه و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑـﻪ ﻣﺪت ٨-٥ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎر داده ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺳﺮﺳﻮزن ﺑـﻪ ﺑﻴﺮون ﻧﺸﺖ ﻧﻜﻨﺪ.

وﻳﺎل دارو ﺑﻴﻦ دو ﻛﻒ دﺳﺖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺷﻮد. ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻜﺎندادن وﻳﺎل ﺑـﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻒ ﻧﻤﻮدن و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﻤﻮد.

ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻴﺪن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ از داﺧﻞ وﻳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺮﻧﮓ، اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد، ﺳﺮﻧﮓ را از ﻫﻮا ﭘـﺮ ﻧﻤـﻮده و داﺧﻞ وﻳﺎل اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻳﺠـﺎد ﻓﺸـﺎر ﻣﺜﺒـﺖ در داﺧﻞ وﻳﺎل و ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﻛﺸﻴﺪن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﺧﻼ اﻳﺠـﺎد ﻧﺸـﻮد وﻳـﺎل را واروﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺳﺮﻧﮓ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و NPH ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد اﺑﺘـﺪا اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ رﮔﻮﻻر و ﺳﭙﺲ NPH ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد.

ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻢ؟

ﭘﺰﺷﻚ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﻣﻴﺰان ﻗﻨـﺪ ﺧﻮﻧﺘـﺎن، ﻧـﻮع و ﻣﻘـﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ از روز ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﻮد؟

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰى زﻣﺎن ﺗﺰرﻳـﻖ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮﻳﻊ اﻻﺛـﺮ (Novorapid®) ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻗﻴـﻞ از ﻏـﺬا و اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ رﮔﻮﻻر ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷـﻮد. اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ ﻃـﻮﻻﻧﻲ اﺛـﺮ (Lantus®) ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﭼﺮا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﭼـﻚ ﻗﻨـﺪ ﺧﻮن در ﻣﻨﺰل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮى از ﺑـﺮوز اﻓـﺖ ﻗﻨـﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﺮزﻳـﻖ ﻣﻘـﺪار ﻣـﺎزاد و ﺣﻔـﻆ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن در ﻣﺤـﺪوده درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﭼﻚ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن در ﻣﻨﺰل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ درﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟

واﻛﻨﺶ ﻫﺎى ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ ﻣﺜـﻞ ﺗـﻮرم و ﺧـﺎرش- ﺳـﻮزش و درد ﻣﺤـﻞ ﺗﺰرﻳﻖ-اﻓﺰاﻳﺶ وزن-اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻫﺎﻳﭙﻮﮔﻼﻳﺴﻤﻲ)

ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن (ﻫﺎﻳﭙﻮﮔﻼﻳﺴﻤﻲ) ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ، اﺣﺴﺎس ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ، ﺗﻌﺮﻳﻖ، اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ، ﻟـﺮزش، ﮔﻴﺠﻲ، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ ﻛـﻪ در ﻣـﻮارد ﺷـﺪﻳﺪ ﺣﺘـﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﻨﺞ و ﻛﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد.

ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﺷﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛـﺎﺑﻮس، ﺑـﻲ ﻗـﺮارى در ﺧـﻮاب و ﺗﻌﺮﻳﻖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن (ﻫﺎﻳﭙﻮﮔﻼﻳﺴﻤﻲ) ﭼﻪ ﻛﻨﻢ؟

ﺧﻮردن ﻗﻨﺪى ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺬب ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭼﻨـﺪ ﺣﺒـﻪ ﻗﻨـﺪ ﻳـﺎ ﺷﻜﻼت (١٠ اﻟﻲ ٢٠ ﮔﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ) ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد دوز اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻴﺪ.

ﭼﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ را ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺎره ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ ﺑﺪاﻧﻢ؟

ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع، ﺗﻐﻴﻴـﺮ دوز ﻳـﺎ ﻗﻄـﻊ داروﻫـﺎى دﻳﮕـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﺮاورده ﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و داروﻫﺎى ﺑـﺪون ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ داروﺳﺎز ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻴﺪ.

در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟

در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻚ، ﻛـﺎدر درﻣـﺎن را از داروى ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻮع اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻲ از داروﺧﺎﻧﻪ را ﺣﺘﻤﺎ ﭼﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ دﻗﻴﻘـﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻧﻮع اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ، ﺗﺐ، ﻋﻔﻮﻧﺖ، اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣـﻲ ﻧﻴـﺎز ﺑـﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﻨـﺰل را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

در ﺻــﻮرت ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻣﻴــﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺑــﺪﻧﻲ و اﻧﺠــﺎم ورزش ﺳــﻨﮕﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ دوز اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻴﺪ.

ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ (ﻛﺘﻮاﺳﻴﺪوز دﻳﺎﺑﺘﻲ) ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﻮى ﺗـﻨﻔﺲ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻴﻮه ﮔﻨﺪﻳﺪه، ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﺸﻜﻞ، ﺧﺸـﻜﻲ دﻫـﺎن، ﺧﺸـﻜﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ، درد ﺷﻜﻢ و ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﻣﻮارد اﺣﺘﻴﺎط در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺳـﺮﻧﮓ و ﺳـﺮ ﺳـﻮزن را رﻋﺎﻳـﺖ ﻛﻨﻴﺪ.