طرح 2

مرحله دوم واکسیناسیون کرونا برای پرسنل بیمارستان فوق تخصصی عدل انجام شد.

دوره آموزشی مدیریت زمان، رهبری و موفقیت سازمانی با رویکرد اعتباربخشی در سالن اجتماعات بیمارستان فوق تخصصی عدل برگزار گردید.

مجوز راه اندازی بانک خون در بیمارستان فوق تخصصی عدل صادر شد.

طرح 3

مرحله دوم واکسیناسیون کرونا برای پرسنل بیمارستان فوق تخصصی عدل انجام شد.

مرحله دوم واکسیناسیون کرونا برای پرسنل بیمارستان فوق تخصصی عدل انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، امروز مرحله دوم واکسیناسیون کرونا برای پرسنل بیمارستان انجام

مجوز راه اندازی بانک خون در بیمارستان فوق تخصصی عدل صادر شد.

مجوز راه اندازی بانک خون در بیمارستان فوق تخصصی عدل صادر شد.

بیمارستان فوق تخصصی عدل پس از تکمیل تجهیزات و مستندات مورد نیاز و برگزاری

طرح 4

مرحله دوم واکسیناسیون کرونا برای پرسنل بیمارستان فوق تخصصی عدل انجام شد.

دوره آموزشی مدیریت زمان، رهبری و موفقیت سازمانی با رویکرد اعتباربخشی در سالن اجتماعات بیمارستان فوق تخصصی عدل برگزار گردید.

مجوز راه اندازی بانک خون در بیمارستان فوق تخصصی عدل صادر شد.

طرح 5

مرحله دوم واکسیناسیون کرونا برای پرسنل بیمارستان فوق تخصصی عدل انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، امروز مرحله دوم واکسیناسیون کرونا برای پرسنل بیمارستان انجام

مجوز راه اندازی بانک خون در بیمارستان فوق تخصصی عدل صادر شد.

بیمارستان فوق تخصصی عدل پس از تکمیل تجهیزات و مستندات مورد نیاز و برگزاری