طرح 2

نامه نگاری و تقدیر دکتر سید حجت اله علم الهدی با دکتر سعیدی در خصوص اعلام آمادگی همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه با بیمارستان فوق تخصصی عدل

ثبت رکورد جدید در بیمارستان سازی کشور در سال تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها

اتاق عمل های مجهز بیمارستان فوق تخصصی عدل

طرح 3

ثبت رکورد جدید در بیمارستان سازی کشور در سال تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها

ثبت رکورد جدید در بیمارستان سازی کشور در سال تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها

دکتر رضا سعیدی ریاست بیمارستان فوق تخصصی عدل در مراسم آیین افتتاح بیمارستان عدل

اتاق عمل های مجهز بیمارستان فوق تخصصی عدل

اتاق عمل های مجهز بیمارستان فوق تخصصی عدل

اتاق های عمل مجهز از فروردین ماه 1400 آماده خدمت رسانی می باشد.

طرح 4

نامه نگاری و تقدیر دکتر سید حجت اله علم الهدی با دکتر سعیدی در خصوص اعلام آمادگی همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه با بیمارستان فوق تخصصی عدل

ثبت رکورد جدید در بیمارستان سازی کشور در سال تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها

اتاق عمل های مجهز بیمارستان فوق تخصصی عدل

طرح 5

ثبت رکورد جدید در بیمارستان سازی کشور در سال تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها

دکتر رضا سعیدی ریاست بیمارستان فوق تخصصی عدل در مراسم آیین افتتاح بیمارستان عدل

اتاق عمل های مجهز بیمارستان فوق تخصصی عدل

اتاق های عمل مجهز از فروردین ماه 1400 آماده خدمت رسانی می باشد.