نام و نام خانوادگی: نصراله ابراهیمی                                       

تشویقات: مدیر نمونه جشنواره شهید رجائی ( پنج دوره) و مدیر نمونه ی بسیجی کشور