سوابق اجرایی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رئیس اسبق سازمان نظام پزشکی ایران 

سرپرست اسبق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

بیوگرافی شخصی

 

استاد جراحی مغز و اعصاب

گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات جراحی اعصاب عملکردی

بیمارستان شهدای تجریش

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Ali Reza Zali

Professor of Neurosurgery

Department of Neurosurgery, School of Medicine

Functional Neurosurgery Research Center

Shohada-e-Tajrish Hospital

Shahid Beheshti University of Medical Sciences