نام و نام خانوادگی: علیرضا زالی
ü     مدرک تحصیلی جراح مغز و اعصاب
       سابقه علمی: استاد  جراحی مغز و اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی 
مرکز تحقیقات جراحی اعصاب عملکردی بیمارستان شهدای تجریش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ü     اهم سوابق اجرایی :
رئیس سابق سازمان نظام پزشکی کشور
رئیس دانشگاه شهید بهشتی 
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران