سوابق اجرایی

رئیس سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور 

مشاور وزیر بهداشت در دولت نهم و دهم

ریاست کمیته مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور

عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیوگرافی شخصی

عباس مسجدی آرانی

دانشیار روانشناسی بالینی

گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Abbas Masjedi Arani

Associate Professor of Clinical Psychology

Department of Clinical Psychology, School of Medicine

Shahid Beheshti University of Medical Sciences