نام و نام خانوادگی: عباس مسجدی آرانی

سابقه علمی:دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق اجرایی:
رئیس سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور 
مشاور وزیر بهداشت در دولت نهم و دهم
ریاست کمیته مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور