سوابق اجرایی

رئیس بیمارستان فوق تخصصی عدل

رئیس اسبق بیمارستان فوق تخصصی رضوی

بیوگرافی شخصی

رضا سعیدی

دانشیار کودکان

گروه کودکان، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات نوزادان

بیمارستان امام رضا (ع)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Reza Saeidi

Associate Professor of Pediatrics

Department of Pediatrics, School of Medicine

Neonatal Research Center

Imam Reza Hospital

Mashhad University of Medical Sciences