نام و نام خانوادگی: افشین شیخوند
ü     مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (PH.D) دندانپزشکی، فلوشیپ جراحی ایمپلنت های دندانی و پروتز
وضعیت خدمت: استخدام رسمی –   31 سال سابقه خدمت
 
ü    اهم سوابق اجرایی :
·        رئیس مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی 1390 تا 1392
·        رئیس بیمارستان دادگستری 1392 تا کنون
·        رئیس بیمارستان دادگستری و مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی قوه قضاییه از تاریخ 1399 تا کنون
·        عضو هیات امناء بیمارستان دادگستری از سال 1389 تا کنون