وظایف مدیریت پشتیبانی

1_تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات تحت نظر
2_انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات
3_برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
4_برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری وسایل 
5_ تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات