وظایف مدیریت مالی

1_رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
2_انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حساب، تهیه تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضا آنها
3_ تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی و گزارش های مالی و بودجه تفصیلی
4_بررسی لازم درمورد صورت حسابهای تنظیم شده و اصلاح موارد موردنیاز بر حسب مقررات امور مالی
5_ کنترل و نظارت لازم بر عملکرد حسابداران تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها و ارائه راهنمایی فنی لازم به آنها