وظایف مدیریت امور اداری


1_مدیریت و نظارت بر کارکنان بخش اداری
2_برنامه ریزی و نظارت بر بودجه های قرارداد ها، موجودی ها و تجهیزات
3_انجام امور پرسنلی مانند امور استخدامی، امور داخلی سازمان، ارزیابی عملکرد، امور بیمه، وام و…
4_ اطمینان از رعایت شدن استاندادر های ایمنی و سلامت در محیط کار