وظایف واحد آموزش و پژوهش:
1.برنامه ریزی جهت اجرای سیاست ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های مصوب آموزشی و پژوهشی
2.ابلاغ سیاست‌های آموزشی جهت تنظیم برنامه‌های سالانه آموزشی
3.طراحی و تدوین نظام نامه کمیته تحقیقات آموزش و پژوهش‌
4. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های مصوب در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی
5. نظارت بر انجام طرح های آموزشی و ارزیابی پژوهشی