اهدف کلی

 ارتقاءکیفیت خدمات سلامت 

اهداف اختصاصی بیمارستان

اصلاح وارتقاء سیستم مدیریت ورهبری

توسعه واصلاح فضای فیزیکی بیمارستان

ارتقاء فرهنگ استفاده از اطلاعات ومدیریت آن

استقرارنظام طبابت مبتنی برشواهد

اجرای ممیزی خدمات بالینی